Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 §1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: INTERTEL z siedzibą w Dzierżoniowie, Kilińskiego 33, NIP: PL8821728161, tel 74 852 22 22, adres email: biuro@intertel.com.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 §2

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 §3

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Karty płatnicze, którymi można realizować płatność:
  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 §4

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 §5

Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełnienie formularza reklamacji (kliknij aby pobrać formularz).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 8. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 9. b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 10. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 11. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 12. e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 13. f) dostarczania prasy,
 14. g) usług w zakresie gier hazardowych.

   §

Ochrona prywatności danych osobowych

 

 1. 1. Dane osobowe kupującego podlegają ochronie wedle przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej jako RODO.
  Administratorem danych osobowych jest sprzedający –Intertel Group ul. J.Kilińskiego 33, 58-200 Dzierżoniów, NIP PL8821728161
 2. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko (nazwę w przypadku przedsiębiorców)
  b) adres zamieszkania,
  c) adres wysyłkowy,
  d) datę urodzenia w celu weryfikacji wieku osoby składającej zamówienie,
  e) Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku przedsiębiorców),
  f) numer rachunku bankowego,
  g) adres e-mail,
  h) numer telefonu.
 3. Przekazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Kupującego zgody w celu realizacji zawartej umowy, w tym wystawienia faktury, a także celem zorganizowania transportu, w tym przekazania podanych danych adresowych firmie kurierskiej. Nadto sprzedający przetwarza przekazane dane osobowe w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jeżeli takowe roszczenia powstaną. W tym celu sprzedający będzie przekazywał dane osobowe:
  a) firmom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne w celu dostarczenia kupującemu zamówionych produktów,
  b) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi finansowe oraz rachunkowe w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków,
  c) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi związane z obsługą sprzedaży.
  5. Za odrębną zgodą kupującego sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w celach marketingowych – m.in. w celu przekazywania Kupującemu newslettera, jak też innych informacji o charakterze handlowym (Kupujący  wyraża zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania rejestracji bądź składania zamówienia).
  6. Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
  8. Kupujący posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia żądania o usunięcia jego danych osobowych.
  9. Szczegóły odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej sprzedającego w zakładce „Polityka Prywatności Sprzedający prześle politykę przetwarzania danych osobowych drogą mailową na żądanie kupującego.

 

 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 §8

Własność intelektualna

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronach www.intertel.com.pl i w serwisach aukcyjnych pod loginem intertel2009 w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl